Privacybeleid voor JAMF Software, LLC

Jouw privacy is belangrijk voor JAMF Software, LLC. Daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld dat beschrijft hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met ons privacybeleid en laat het ons weten als je vragen hebt.

 1. Overzicht

JAMF Software, LLC, en zijn filialen (hierin gezamenlijk 'Jamf') levert redelijke inspanningen om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacybeleid is opgesteld om onze toewijding aan eerlijke gegevenspraktijken aan te tonen. Dit Privacybeleid dekt het gebruik door Jamf van persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van onze normale bedrijfsactiviteiten, wanneer je onze bedrijfswebsites of -toepassingen gebruikt en wanneer je op een andere manier met ons communiceert, inclusief wanneer je evenementen bijwoont die door Jamf worden gehost of bijgewoond en wanneer je contact met ons opneemt voor klantenondersteuning (gezamenlijk de 'Diensten').

In dit beleid wordt niet alleen beschreven hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan, maar worden ook ons doel en de wettelijke basis voor het verwerken van je persoonsgegevens en je gerelateerde rechten bekendgemaakt. Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. In de meeste gevallen zal de rechtsgrondslag zijn dat de verwerking (i) noodzakelijk is voor onze legitieme belangen om onze zaken met jou uit te voeren, met inbegrip van direct marketing, op voorwaarde dat deze belangen niet zwaarder wegen dan je rechten en belangen, of (ii) noodzakelijk is om een overeenkomst met jou uit te voeren. Wanneer de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we de verwerkingsdoeleinden identificeren en je voorzien van relevante gegevens om de verwerking eerlijk en transparant te maken. Als je hebt ingestemd met ons gebruik van gegevens over jou voor een specifiek doel, heb je het recht om op elk moment van gedachten te veranderen, maar dit zal geen invloed hebben op de verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Als je in Californië woont, raadpleeg dan het onderstaande addendum voor aanvullende informatie over hoe Jamf met je persoonsgegevens omgaat.

Onze diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar en Jamf vraagt of verzamelt niet bewust gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als je een ouder of voogd bent en denkt dat we gegevens over een kind hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@jamf.com.

Jamf kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. In het geval dat we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via e-mail of door het herziene beleid op onze bedrijfswebsite te plaatsen(https://www.jamf.com/nl/privacy-policy/). De datum van de meest recente herziening van dit Privacybeleid staat aan het einde van dit beleid. Herzieningen worden zeven (7) kalenderdagen na publicatie op onze website van kracht.

2. Verzameling en gegevensbronnen

Afhankelijk van de context waarin je met ons communiceert, kan Jamf de volgende gegevens verzamelen of ontvangen:

 • Account- en profielgegevens: Deze omvatten gegevens die je verstrekt wanneer je een account aanmaakt bij onze Diensten, een proefversie aanvraagt, contact opneemt met ondersteuning, je registreert voor evenementen, enquêtes invult en kan bestaan uit naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, staat, land, LinkedIn URL, Twitter URL, GitHub URL en je foto.
 • Gegevens over Diensten: Wanneer je onze Diensten gebruikt, ontvangen we gegevens die wordt gegenereerd door je gebruik van de Diensten, ofwel ingevoerd door jou of anderen die de Diensten gebruiken, ofwel van de infrastructuur van de Diensten zelf. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, naam, gebruikersnaam, bedrijf/organisatie, adres van bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, MAC-adres, breedtegraad, lengtegraad, AppleCare ID, Apple ID, apparaatnaam (-namen), apparaat-ID('s) en directory ID of andere gegevens die je in de Diensten plaatst. De verzamelde gegevens worden tot een minimum beperkt en zijn afhankelijk van het gebruik en de gebruikte platforms.
 • Prestatie- en gebruiksgegevens: We kunnen statistische, gebruiks-, configuratie- en prestatiegegevens van de Diensten verzamelen om de prestaties, integriteit en stabiliteit van de Diensten te controleren. Verder kunnen we deze gegevens voor elk doel gebruiken en openbaar maken, op voorwaarde dat dergelijke gegevens eerst worden geanonimiseerd.
 • Gegevens van derden: We ontvangen gegevens van externe zakenpartners, zoals de contactgegevens van prospects en verkoopleads van onze resellers. Daarnaast verzamelen we gegevens uit openbare databases of andere gegevens die je openbaar beschikbaar hebt gemaakt, zoals gegevens die op professionele netwerken en sociale mediaplatforms zijn geplaatst.
 • Locatiegegevens: Sommige van onze apps verzamelen algemene locatiegegevens op basis van het IP-adres. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten die aan jou worden geleverd aan te passen, zoals locatiegebaseerde gegevens van specifieke beheerde apparaten. Locatiegegevens zijn alleen zichtbaar voor de eindgebruiker. We gebruiken, onthullen of verkopen geen locatiegegevens om gerichte marketing of advertenties aan te bieden.

3. Gebruik van verzamelde gegevens

We kunnen de gegevens die we verzamelen of ontvangen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om het doel uit te voeren waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of ontvangen.
 • Om onze producten en diensten aan te bieden, te beheren, te onderhouden en te verbeteren.
 • Om je vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.
 • Om transacties te verwerken en af te ronden en gerelateerde gegevens te sturen.
 • Om onze producten en diensten op de markt te brengen en verkopen. Als we dat doen, zullen we je een gemakkelijke manier bieden om je af te melden voor het ontvangen van dergelijke communicatie in de toekomst.
 • Om de prestaties, integriteit en stabiliteit van de Diensten te bewaken.
 • Om technische of beveiligingsproblemen aan te pakken of te voorkomen.
 • Om je ervaring met betrekking tot de Diensten aan te passen en op basis van je voorkeuren content weer te geven waarvan we denken dat je daarin geïnteresseerd bent.
 • Jamf verkoopt of verhuurt geen gegevens aan derden en we delen geen gegevens met derden, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

4. Cookies en vergelijkbare technologieën

Jamf en onze externe partners, zoals onze reclame- en analysepartners, gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze websites en apps te laten werken en om meer te weten te komen over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses, evenals gegevens met betrekking tot hun bezoeken aan en interacties met een website of app.

Gebruik van cookies. We kunnen verschillende vormen van gegevens verzamelen, zoals toegangs- en uitgangspunten voor onze websites (d.w.z. verwijzende URL's of domeinnamen), statistieken van websiteverkeer, besturingssysteem en browsertype (gezamenlijk 'Verkeersgegevens'). Verkeersgegevens zijn anonieme gegevens waarmee je niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar die nuttig is voor marketingdoeleinden of om je ervaring op de sites te verbeteren. Wanneer je pagina's op onze sites opvraagt, registreren onze servers bovendien automatisch je IP-adres. Afhankelijk van de cookie kan de cookie aan het einde van je browsersessie verlopen of op je computer blijven staan (of 'persisteren') tot de vervaldatum die in de cookie is opgegeven.

Cookies beheren of wijzigen. Als je een cookie accepteert, kun je deze op elk gewenst moment verwijderen (bijvoorbeeld zodra je onze websites verlaat) via je webbrowser. Als je geen cookies wilt ontvangen of zelf wilt bepalen wanneer je cookies accepteert, kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op je computer wordt geplaatst. Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat bepaalde functies of functionaliteiten van onze Diensten die afhankelijk zijn van je webbrowser die cookies accepteert, niet kunt gebruiken. Je kunt ook gebruikmaken van opt-outprogramma's die worden aangeboden door externe partners of door de Digital Advertising Alliance(http://www.aboutads.info/choices), de EU-internetreclame-industrie(http://www.youronlinechoices.eu) of soortgelijke entiteiten. Waar nodig verkrijgt Jamf toestemming voordat cookies worden gebruikt.

Analyse. Jamf gebruikt analytische diensten van Google om onze Diensten te controleren, zoals Firebase, Google Analytics voor Firebase en Crashlytics. Je kunt meer te weten komen over de soorten analytische gegevens die worden verzameld, hoe die gegevens worden verwerkt en hoe je bepaalde functies kunt uitschakelen door www.google.com/policies/privacy/partners/ te bezoeken.

Do Not Track-signalen. Diensten van Jamf reageren niet op Do Not Track-signalen.

5. Delen van persoonsgegevens en verantwoording voor verdere overdracht

Van tijd tot tijd kan Jamf externe bedrijfspartners, verkopers of subverwerkers inschakelen om functies uit te voeren zoals het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van terugkerende gegevens uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingondersteuning, gegevensopslag, het verwerken van creditcardbetalingen, het bieden van zoekresultaten en links (inclusief betaalde listings en links) en het bieden van klantenservice. Dergelijke bedrijven zullen je gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die nodig zijn om hun functies uit te voeren. Bovendien kan Jamf je gegevens delen, zonder je voorafgaande toestemming, in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture of overdracht van activa. Wanneer gegevens wordt gedeeld, zal Jamf zich ervan vergewissen dat de derde partijen die de gegevens ontvangen, verplicht zijn om ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming te bieden als vereist is volgens dit beleid. Als Jamf gegevens buiten een lokaal rechtsgebied overdraagt, gebeurt dit alleen met adequate bescherming en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en normen.

Jamf kan je gegevens delen als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) de rechten of het eigendom van Jamf te beschermen en te verdedigen, (ii) dit privacybeleid of de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst voor toegang en gebruik van de diensten af te dwingen, (iii) deel te nemen aan geschillenbeslechting overeenkomstig dit Privacybeleid, (iv) de belangen van andere gebruikers van de Diensten of een andere persoon te beschermen, of (v) de diensten of apparatuur te beheren of te repareren.

Jamf kan worden verplicht om gegevens over een persoon vrij te geven als reactie op een rechtmatig verzoek van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Jamf blijft aansprakelijk onder de toepasselijke wetgeving en relevante contractuele verplichtingen voor zijn subverwerkers, indien zij je gegevens verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en contractuele verplichtingen, tenzij Jamf bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

7. Internationale gegevensoverdracht

Je persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar, en verwerkt in, andere landen dan het land waar je woonachtig bent. Deze landen hebben mogelijk andere gegevensbeschermings- en privacyregels dan de regels die gelden in je eigen land. Jamf draagt uitsluitend persoonlijke informatie naar een ander land over overeenkomstig de geldende gegevensbeschermings- en privacyregels, vooropgesteld dat er sprake is van juridisch adequate beschermingsmaatregelen voor de persoonsgegevens. Een overzicht van de wereldwijd gevestigde kantoren van Jamf is hier te vinden.

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (‘EER’) en je persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten de EER, zullen we:

 • Deze verwerken in een regio waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat er een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, of
 • Anderszins passende veiligheidsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen, waaronder het gebruik van EER-modelcontractbepalingen (‘EER-SCC’) of een ander door de Europese Commissie goedgekeurd wettig overdrachtsmechanisme.

Als je inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) en je persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten het VK, zullen we:

 • Deze verwerken in een regio waarvan het Information Commissioner's Office (‘ICO’) heeft vastgesteld dat er een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, of
 • Anderszins passende veiligheidsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen, waaronder het bijvoegen van het VK-addendum bij de EER-SCC of een ander door het Information Commissioner's Office goedgekeurd wettig overdrachtsmechanisme.

Als je inwoner bent van Zwitserland en je persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten Zwitserland, zullen we:

 • Deze verwerken in een regio waarvan de Zwitserse overheid heeft vastgesteld dat er een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, of
 • Anderszins passende veiligheidsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen, waaronder het gebruik van de EER-SCC, met inachtneming van wijzigingen en amendementen zoals voorgeschreven door de Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (‘SFDPIC’).

Om de inspanningen op het gebied van privacy verder te onderstrepen, voldoet Jamf, naast de hierboven beschreven overdrachtsmechanismen, voorts aan het EU-VS Data Privacy Framework (‘EU-VS DPF’), de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS Data Privacy Framework (‘Zwitsers-VS DPF’) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Jamf heeft tegenover het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het bedrijf de principes van het EU-VS Data Privacy Framework ‘EU-VS DPF-principes’) naleeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen vanuit de Europese Unie in overeenstemming met het EU-VS DPF, en vanuit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) in overeenstemming met de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF. Jamf heeft tegenover het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het bedrijf de principes van het Zwitsers-VS Data Privacy Framework (‘Zwitsers-VS DPF-principes’) naleeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vanuit Zwitserland in overeenstemming met het Zwitsers-VS DPF. Voorts leeft ook het aan Jamf gelieerde Amerikaanse bedrijf Wandera, Inc. de EU-VS DPF-principes na, waaronder, voor zover van toepassing krachtens de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en de Zwitsers-VS DPF-principes. Indien er sprake is van een conflict tussen de bepalingen in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-principes en/of de Zwitsers-VS DPF-principes, zijn de principes van toepassing. Op https://www.dataprivacyframework.gov/ vind je meer informatie over het Data Privacy Framework-programma (‘DPF’) en kun je onze certificering bekijken. Voorts zet onze organisatie zich in voor samenwerking met de relevante Europese dienst(en) voor gegevensbescherming (‘DPA’) (oftewel de EU-DPA’s, en, voor zover van toepassing de Information Commissioner’s Office van het Verenigd Koninkrijk en de Gibraltar Regulatory Authority en de Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner) en volgt onze organisatie de adviezen van deze instantie(s) met betrekking tot personeelsgegevens. De privacykennisgeving voor werknemers van Jamf is hier beschikbaar Privacyverklaring voor werknemers. In overeenstemming met de principes van het EU-VS en het Zwitsers-VS DPF en de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF, verplicht Jamf zich ertoe klachten met betrekking tot DPF-principes aangaande onze verzameling van jouw persoonsgegevens op te lossen. Particulieren uit de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk met verzoeken of klachten aangaande onze verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen in overeenstemming met het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF moeten eerst contact met ons opnemen via Sectie M hieronder.

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS. DPF, verplicht Jamf zich ertoe niet-opgeloste privacyklachten aangaande onze verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen in overeenstemming met het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, Data Privacy Framework Services, geëxploiteerd door BBB National Programs, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Als je geen tijdige bevestiging van je klacht aangaande de DPF-principes hebt ontvangen, of als je klacht aangaande de DPF-principes niet naar tevredenheid is opgelost, kun je https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers bezoeken voor meer informatie en om een klacht in te dienen. De diensten van BBB National Programs worden kosteloos aan je aangeboden.

Onder bepaalde omstandigheden kun je een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende vorderingen met betrekking tot gegevens die vallen onder het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF. Doel van deze optie is het bieden, naar keuze, van een snel, onafhankelijk en billijk mechanisme voor het oplossen van eventuele geclaimde overtredingen van de principes van het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF of het Zwitsers-VS DPF die niet zijn opgelost door een van de andere mechanismen waarin het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding of het Zwitsers-VS DPF voorziet. Voor aanvullende informatie over bindende arbitrage, raadpleeg je Bijlage I van de EU-VS DPF-principes, die hier te vinden is https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2.

8. Bescherming en de-identificatie van gegevens

Rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met de verwerking, de aard van de verwerkte gegevens en om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen met behoud van de nauwkeurigheid van de gegevens, heeft Jamf gepaste fysieke, elektronische en bestuurlijke beleidslijnen en procedures ingevoerd om de gegevens die Jamf verzamelt te beschermen. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met SSL-technologie. De veiligheid en beveiliging van je gegevens hangt echter ook van jou af. Wanneer je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekozen of wij je een gebruikersnaam en wachtwoord hebben gegeven voor toegang tot bepaalde delen van de Diensten, ben jij verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Hoewel we ons best doen om de gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van je gegevens niet garanderen.

9. Bewaring

Jamf bewaart je gegevens (met inbegrip van je gevoelige gegevens) in een identificeerbare vorm zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werd verzameld. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder andere:

 • De duur dat we een doorlopende relatie met je hebben en Diensten aan je leveren, bijvoorbeeld zolang je een account bij ons hebt of onze Diensten blijft gebruiken, en de duur daarna waarin we een legitieme behoefte kunnen hebben om naar je gegevens te verwijzen om eventuele problemen aan te pakken;
 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij onderworpen zijn; bepaalde wetten kunnen ons bijvoorbeeld verplichten om gegevens over je transacties gedurende een bepaalde periode te bewaren voordat we ze kunnen verwijderen; en
 • Of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie, zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties.
 1. Andere beperkingen van je privacy

De Diensten kunnen links bevatten naar andere niet-Jamf websites. Jamf is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van dergelijke websites. Jamf heeft geen controle over het gebruik van dergelijke websites en je moet voorzichtig zijn wanneer je beslist gegevens op deze websites vrij te geven.

10. Keuze

We streven ernaar je keuzes te bieden met betrekking tot de gegevens die je aan ons verstrekt. Je kunt er altijd voor kiezen om geen gegevens vrij te geven. Als je er echter voor kiest om geen gegevens vrij te geven, kan een dergelijke keuze de functionaliteit beïnvloeden of het gebruik van de producten of diensten van Jamf verhinderen. Je hebt te allen tijde het recht om af te zien van het ontvangen van marketingberichten van Jamf door een e-mail te sturen naar privacy@jamf.com, door je af te melden via de afmeldlink in een e-mail of door je hier af te melden. We proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan je verzoek(en) te voldoen. Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest geen marketinggerelateerde e-mails van ons te ontvangen, we je nog steeds belangrijke operationele of administratieve berichten kunnen sturen.

11. Privacyverzoeken

Als je een verzoek wilt indienen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken, te onderdrukken, te beperken of te verwijderen, als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of als je je wilt afmelden voor de verwerking van je persoonsgegevens, of als je een kopie van je persoonsgegevens wilt ontvangen om deze door te sturen naar een ander bedrijf (voor zover de toepasselijke wetgeving je deze rechten biedt), kun je contact met ons opnemen via Sectie M hieronder.

Om je privacy en veiligheid te beschermen, kan Jamf ook redelijke stappen ondernemen om je identiteit te verifiëren voordat je correcties aanbrengt of je account verwijdert.

Jamf verwerkt bepaalde persoonsgegevens uitsluitend namens zijn klanten in het kader van de levering van Diensten. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de zakelijke doeleinden van de klant aan wie de Diensten worden verstrekt, en Jamf heeft vaak geen directe relatie met het onderwerp van deze persoonsgegevens. In deze gevallen raadt Jamf je aan om eerst contact op te nemen met de organisatie waaraan je persoonsgegevens oorspronkelijk werden verstrekt. De organisatie kan contact opnemen met Jamf als escalatie van je vraag nodig is.

13. Regelgevend toezicht

Voor dit Privacybeleid, de bijbehorende inhoud en de naleving door Jamf van het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van de EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF is Jamf onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (‘FTC’). In het geval dat Jamf wordt onderworpen aan een FTC- of gerechtelijk bevel vanwege het niet naleven van dit beleid, de geldende privacywetgeving, het EU-VS en het Zwitsers-VS DPF of de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF, maakt Jamf alle relevante informatie openbaar uit de compliance- of beoordelingsrapporten die bij de FTC zijn ingediend, voor zover dit in overeenstemming is met de vertrouwelijkheidsvereisten.

14. Contact met ons opnemen

Als je vragen of klachten hebt over dit Privacybeleid of als je toegang wilt tot de persoonsgegevens die wij over je bewaren, neem dan als volgt contact met ons op:

Jamf Software LLC

100 Washington Avenue South

Suite 1100

Minneapolis, MN 55401, Verenigde Staten

privacy@jamf.com

Bij het opstellen van dit Privacybeleid heeft Jamf een functionaris voor gegevensbescherming ('DPO') aangesteld om vragen en klachten te beantwoorden. Als je vragen hebt over onze privacypraktijken of hoe we met je gegevens omgaan, kun je een e-mail sturen naar onze DPO op privacy@jamf.com.

Californisch addendum— voor inwoners van Californië

Dit Addendum voor Californië is van toepassing op inwoners van Californië en vormt een aanvulling op de gegevens die hierboven in het Privacybeleid wordt gegeven. Het is niet van toepassing op onze werknemers of ander personeel wanneer de persoonsgegevens die we over deze personen verzamelen betrekking hebben op hun huidige, voormalige of potentiële tewerkstelling bij Jamf.

Verzamelen en openbaar maken van persoonsgegevens

De volgende grafiek geeft weer welke categorieën persoonsgegevens we verzamelen en verwerken en welke categorieën persoonsgegevens we aan welke derden verstrekken voor onze operationele bedrijfsdoeleinden, ook binnen de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

Categorieën van persoonsgegevens Openbaar gemaakt aan welke categorieën derden voor operationele bedrijfsdoeleinden
Identificatiegegevens, zoals naam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail), IP-adres en online identificatiegegevens. Onze gelieerde ondernemingen; leveranciers die Diensten leveren zoals gegevensanalyse, gegevensopslag, betalingsverwerking en klantenservice; vertrouwde zakelijke partners; publieke en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavers
Persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in de wet op klantgegevens van Californië, zoals naam, contactgegevens en werkinformatie. Onze gelieerde ondernemingen; leveranciers die Diensten leveren zoals gegevensanalyse, gegevensopslag, betalingsverwerking en klantenservice; vertrouwde zakelijke partners; publieke en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavers
Kenmerken van beschermde classificaties onder Californische of federale wetgeving, zoals geslacht, leeftijd, geslacht, ras, medische aandoeningen en hoofdtaal Our affiliates; vendors that provide Diensten such as data analysis, data storage, payment processing, and customer service; public and governmental authorities, such as regulatory authorities and law enforcement
Commerciële informatie, zoals aankoopgeschiedenis en transactiegegevens Onze gelieerde ondernemingen; leveranciers die Diensten leveren zoals gegevensanalyse, gegevensopslag, betalingsverwerking en klantenservice; vertrouwde zakelijke partners; publieke en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavers
Informatie over internet- of netwerkactiviteiten, zoals browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en interacties met onze online eigendommen of advertenties Our affiliates; vendors that provide Diensten such as data analysis and data storage; public and governmental authorities, such as regulatory authorities and law enforcement
Geolocatiegegevens, zoals geschatte locatie afgeleid van IP-adres en apparaatlocatie Onze gelieerde ondernemingen; leveranciers die Diensten leveren zoals gegevensanalyse, gegevensopslag, betalingsverwerking en klantenservice; vertrouwde zakelijke partners; publieke en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavers
Audio-, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, zoals foto's en gespreks- of video-opnamen Our affiliates; vendors that provide Diensten such as data storage and customer service; public and governmental authorities, such as regulatory authorities and law enforcement
Professionele of arbeidsgerelateerde informatie, zoals huidige werkgever Onze gelieerde ondernemingen; leveranciers die Diensten leveren zoals gegevensanalyse, gegevensopslag, betalingsverwerking en klantenservice; vertrouwde zakelijke partners; publieke en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavers
 • Gevoelige persoonsgegevens
 • Persoonlijke informatie die de accountaanmelding van een persoon onthult in combinatie met een vereiste beveiligings- of toegangscode, wachtwoord of inloggegevens die toegang geven tot een account; de inhoud van post, e-mail en sms-berichten, tenzij Jamf de beoogde ontvanger van de communicatie is.
Onze gelieerde ondernemingen; leveranciers die Diensten leveren zoals gegevensanalyse, gegevensopslag, betalingsverwerking en klantenservice; vertrouwde zakelijke partners; publieke en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavers

We 'verkopen' of 'delen' je persoonsegevens niet, inclusief je gevoelige persoonsgegevens, zoals gedefinieerd onder de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act. We hebben dergelijke activiteiten niet ondernomen in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

Zonder het voorgaande te beperken, 'verkopen' of 'delen' wij geen persoonsgegevens, met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens, van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Doeleinden voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gevoelige persoonsgegevens

We verzamelen, gebruiken en onthullen gevoelige persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van Diensten voor ons bedrijf, het leveren van goederen of Diensten zoals door jou gevraagd, het waarborgen van veiligheid en integriteit, het tegengaan van verkeerde of onwettige acties, kortstondig tijdelijk gebruik zoals het weergeven van niet-gepersonaliseerde reclame van de eerste partij, het verwerken en uitvoeren van bestellingen, het onderhouden van accounts, het verlenen van klantenservice, het verifiëren van klantgegevens, het verwerken van betalingen, activiteiten met betrekking tot kwaliteits- en veiligheidscontroles of productverbetering, en andere verzameling en verwerking die niet bedoeld is om kenmerken over een individu af te leiden. We gebruiken gevoelige persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Individuele verzoeken

Je kunt, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, de volgende verzoeken indienen:

 1. Je kunt ons vragen je de volgende gegevens te verstrekken:
  1. De categorieën persoonsgegevens die we over je hebben verzameld en de categorieën bronnen waarvan we dergelijke persoonsgegevens hebben verzameld;
  2. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van persoonsgegevens over jou; en
  3. De categorieën van persoonsgegevens van jou die we op een andere manier openbaar hebben gemaakt en de categorieën van derden aan wie we dergelijke persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt.
 2. Je kunt verzoeken om onjuistheden in je persoonsgegevens te corrigeren.
 3. Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens te laten verwijderen.
 4. Je kunt verzoeken om de specifieke stukken van je persoonsgegevens te ontvangen, inclusief een kopie van de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een draagbaar formaat.

We zullen je niet onrechtmatig discrimineren omdat je een individueel verzoek indient. Neem voor een aanvraag contact met ons op via privacy@jamf.com of +1 888-755-1421. We zullen je verzoek verifiëren en beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met het type en de gevoeligheid van de persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft. Het is mogelijk dat we je om aanvullende persoonsgegevens moeten vragen om je identiteit te verifiëren en je te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Als je een account bij ons hebt die met een wachtwoord is beveiligd, kunnen we je identiteit verifiëren aan de hand van onze bestaande verificatiepraktijken voor je account en je vragen om jezelf opnieuw te verifiëren voordat we je persoonsgegevens bekendmaken of verwijderen. Als je een verzoek tot verwijdering indient, kunnen we je vragen je verzoek te bevestigen voordat we je persoonsgegevens verwijderen.

Geautoriseerde agenten

Als een agent namens jou een verzoek wil indienen zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de agent de indieningsmethoden gebruiken die worden vermeld in het gedeelte met de titel 'Individuele verzoeken'. Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we de agent vragen om, indien van toepassing, bewijs te leveren van zijn status als geautoriseerde agent. Daarnaast kunnen we je vragen om je identiteit te verifiëren zoals beschreven in het gedeelte 'Individuele verzoeken' of om te bevestigen dat je de agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.

Datum bijgewerkt: 30 juni 2023