Privacybeleid voor JAMF Software, LLC

JAMF Software, LLC hecht groot belang aan jouw privacy. Om die reden hebben we dit Privacybeleid ontwikkeld, waarin wordt uiteengezet hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven en bewaren. Neem het beleid goed door en neem contact met ons op als je nog vragen hebt.

A. Overzicht

JAMF Software, LLC en dochterondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Jamf’) getroosten zich redelijke inspanningen om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke maatregelen wij hebben getroffen voor een zorgvuldige omgang met gegevens. Dit Privacybeleid heeft betrekking op het gebruik door Jamf van persoonsgegevens die we in het kader van onze reguliere bedrijfsvoering verzamelen, wanneer je de websites of toepassingen van ons bedrijf gebruikt en wanneer je anderszins interactie met ons hebt, ook wanneer je evenementen bijwoont die worden georganiseerd of bijgewoond door Jamf, en wanneer je contact met ons opneemt voor klantenondersteuning (gezamenlijk aangeduid als de ‘Services’).

Naast de manier waarop we je gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven en bewaren, worden in dit document ook ons doel en de wettelijke grondslag uiteengezet voor het verwerken van je gegevens, alsmede je rechten in dit verband. Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is afhankelijk van de persoonsgegevens die het betreft en de specifieke context waarin we deze gegevens verzamelen. In de meeste gevallen geldt als grondslag dat de verwerking: (i) noodzakelijk is voor het legitieme doel van onze onderlinge zakelijke transacties, met inbegrip van direct marketing, voor zover die belangen niet teniet worden gedaan door jouw rechten en belangen, of (ii) noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met jou. In die gevallen waar verwerking van gegevens afhankelijk is van jouw toestemming, vermelden we het doel van de gegevensverwerking en verschaffen we relevante informatie om de verwerking eerlijk en transparant te maken. Als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een bepaald doel gebruiken, heb je te allen tijde het recht om van gedachten te veranderen. Houd er wel rekening mee dat dit geen gevolgen heeft voor gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden.

Onze Services zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar, en Jamf vraagt niet bewust naar gegevens van personen jonger dan 16 jaar en verzamelt die gegevens niet. Als je ouder of voogd bent en vindt dat we mogelijk gegevens over een kind hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@jamf.com.

Jamf behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. In het geval er wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid worden aangebracht, stellen we je hiervan via e-mail op de hoogte of publiceren we het gewijzigde beleid op de website van ons bedrijf (https://www.jamf.com/nl/privacybeleid/). Als er sprake is van wijzigingen, wordt de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld, aan het einde van het document. Wijzigingen treden in werking zeven (7) kalenderdagen na plaatsing op de bedrijfswebsite.

B. Verzamelen van gegevens

Afhankelijk van de context waarbinnen je interactie met ons hebt, kan Jamf de volgende gegevens verzamelen of ontvangen:

 • Account- en profielgegevens: Deze gegevens omvatten gegevens die je verschaft wanneer je een account aanmaakt bij onze Services, een proefversie aanvraagt, contact opneemt met support, je aanmeldt voor events en enquêtes invult, en kan betreffen: je naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, staat, land, LinkedIn-URL, Twitter-URL, GitHub-URL en je foto.
 • Servicegegevens: Wanneer je onze Services gebruikt, ontvangen we gegevens die ontstaan door het gebruik van de Services, hetzij ingevoerd door jou, of door anderen die de Services gebruiken, of uit de infrastructuur van de Services zelf. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot je naam, gebruikersnaam, bedrijf/organisatie, adres van bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, MAC-adres, breedtegraad, lengtegraad, AppleCare-ID, Apple ID, apparaatnaam/apparaatnamen, apparaat-ID('s) en adreslijst-ID of andere gegevens die je in het kader van de Services verstrekt. De verzamelde informatie wordt tot een minimum beperkt en is afhankelijk van het gebruiksscenario en het gebruikte platform.
 • Prestatie- en gebruiksgegevens: We kunnen statistische, gebruiks-, configuratie- en prestatiegegevens van de Services verzamelen om de prestaties, integriteit en stabiliteit van de Services te monitoren. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken en bekendmaken voor om het even welk doel, onder de voorwaarde dat dergelijke gegevens eerst zijn geanonimiseerd.
 • Betalingsgegevens: We werken samen met externe partners voor de verwerking van betalingen die aan ons worden verricht. In verband met de verwerking van dergelijke betalingen bewaren we geen persoonsgegevens of financiële gegevens zoals creditcardnummers. In plaats daarvan worden al deze gegevens rechtstreeks aan onze externe partners verstrekt en het gebruik van je persoonsgegevens door deze partners is onderworpen aan hun privacybeleid. Het privacybeleid van onze huidige externe betalingsverwerkers is te raadplegen op https://stripe.com/us/privacy, https://home.bluesnap.com/privacy-policy/, https://www.cleverbridge.com/corporate/privacy-policy/ en https://usaepay.info/policy.
 • Gegevens van derden: We ontvangen gegevens van externe partners zoals de contactgegevens van potentiële klanten en sales-leads van onze resellers. Daarnaast verzamelen we gegevens uit openbare databases of andere gegevens die je mogelijk openbaar hebt gemaakt, zoals gegevens die zijn geplaatst op professionele netwerken en social media.
 • Locatiegegevens: Met een aantal van onze toepassingen verzamelen we algemene locatiegegevens op basis van IP-adres. Deze gegevens worden gebruikt om de services die aan je worden verleend, op maat aan te bieden, bijvoorbeeld op locatie gebaseerde gegevens van specifieke beheerde apparaten. Locatiegegevens kunnen alleen worden bekeken door de eindgebruiker. Locatiegegevens worden door ons niet gebruikt, bekendgemaakt of verkocht ten behoeve van gerichte marketing of reclame.

C. Gebruik van verzamelde gegevens

We kunnen de gegevens die we verzamelen of ontvangen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om het doel te realiseren waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of ontvangen.
 • Om onze producten en services te leveren, realiseren, onderhouden en verbeteren.
 • Om je vragen te beantwoorden en support te bieden.
 • Om transacties te verwerken en voltooien, en je aanverwante gegevens te sturen.
 • Om onze producten en services in de markt te zetten en te verkopen. Als we dit doen, is er altijd een eenvoudige manier beschikbaar om je af te melden zodat je dergelijke communicatie in de toekomst niet meer ontvangt.
 • Om de prestaties, betrouwbaarheid en stabiliteit van de Services te controleren.
 • Om technische of beveiligingsproblemen op te lossen of te voorkomen.
 • Om je ervaring met betrekking tot de Service op jou af te stemmen en inhoud te tonen waarvan we denken dat je die interessant vindt, op basis van je voorkeuren.

Jamf verkoopt of verhuurt geen informatie aan derden en we delen geen informatie met derden, behoudens het bepaalde in dit Privacybeleid.

D. Cookies en soortgelijke technologie

Jamf en onze externe partners, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van reclame en analyses, maken gebruik van cookies en soortgelijke technologie om onze websites en toepassingen te laten functioneren, en meer te weten te komen over onze gebruikers en hun mogelijke interesses, en ook om gegevens te verzamelen over hun bezoek aan en interactie met een website of toepassing.

Gebruik van cookies. We kunnen verschillende soorten gegevens verzamelen, zoals het punt waar je onze websites binnenkomt en weer verlaat (bijvoorbeeld verwijzende URL’s of domeinnamen), cijfers over de hoeveelheid websiteverkeer (traffic), besturingssysteem en type browser (gezamenlijk aangeduid als ‘Trafficgegevens’). Trafficgegevens zijn anonieme gegevens die niet naar jou persoonlijk herleidbaar zijn, maar wel nuttig zijn voor marketingdoeleinden of het verbeteren van je ervaring op de websites. Daarnaast wordt, wanneer je pagina's opvraagt op onze websites, je IP-adres automatisch geregistreerd op onze servers. Afhankelijk van de cookie kan deze vervallen aan het einde van je browsersessie of op je computer aanwezig blijven (of ‘persisteren’) tot aan de vervaldatum die in de cookie is vastgelegd.

Cookies beheren of wijzigen. Als je een cookie accepteert, kun je deze ook op elk gewenst moment weer verwijderen (bijvoorbeeld op het moment dat je onze website verlaat) via je webbrowser. Als je geen cookies wilt ontvangen, of in het algemeen wilt instellen in welke gevallen je cookies accepteert, kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een melding krijgt zodra er een cookie op je computer wordt geplaatst. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kun je mogelijk geen gebruik maken van bepaalde voorzieningen of functionaliteit van onze Services voor zover die vereisen dat je webbrowser cookies accepteert. Je kunt ook opt-out-tools gebruiken van externe partners, of van de Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices), de internetreclamebranche in de EU (http://www.youronlinechoices.eu), of soortgelijke instanties. Wanneer nodig vraagt Jamf eerst om toestemming voordat cookies worden gebruikt.

Analyses. Jamf maakt gebruik van analytische diensten die worden geleverd door Google om onze Services te bewaken, zoals Firebase, Google Analytics for Firebase en Crashlytics. Meer informatie over de verschillende typen analysegegevens en de manier waarop die gegevens worden verwerkt, is te vinden op www.google.com/policies/privacy/partners/.

Do Not Track-signalen. Jamf Services reageren niet op Do Not Track-signalen.

E. Delen van persoonsgegevens en verantwoordingsplicht voor verdere doorgifte

Jamf kan soms externe zakenpartners, aanbieders of subverwerkers inschakelen voor het uitvoeren van taken zoals het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van dubbele gegevens uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingassistentie, gegevensopslag, het verwerken van creditcardbetalingen, het leveren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links), en het verzorgen van klantenservice. Dergelijke bedrijven mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die vereist zijn voor het uitvoeren van hun taken. Daarnaast kan Jamf je gegevens, zonder jouw toestemming vooraf, delen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture of overdracht van activa. Wanneer gegevens worden gedeeld, waarborgt Jamf dat derden verplicht zijn ten minste dezelfde privacybescherming te bieden zoals in dit beleid aangegeven. In het geval dat Jamf gegevens doorgeeft buiten een plaatselijk rechtsgebied, gebeurt dit uitsluitend onder voldoende waarborgen en in overeenstemming met toepasselijke wetten en normen.

Jamf kan je gegevens delen als we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om: (i) de rechten of eigendommen van Jamf te beschermen en verdedigen; (ii) dit Privacybeleid of de toegangsvoorwaarden en gebruiksovereenkomst van de Services af te dwingen; (iii) deel te nemen aan een geschillenregeling overeenkomstig dit Privacybeleid; (iv) de belangen te beschermen van andere gebruikers van de Services of een andere persoon; of (v) de Services of apparatuur te doen werken of hieraan onderhoud en reparaties te verrichten.

Jamf kan mogelijk worden verplicht de gegevens van personen bekend te maken ten gevolge van een wettelijk verzoek door openbare autoriteiten, bijvoorbeeld om aan vereisten te voldoen in het kader van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Jamf blijft verantwoordelijk conform de geldende wetgeving en relevante contractverplichtingen voor diens subverwerkers, indien zij jouw informatie verwerken op een manier die niet strookt met de geldende wetgeving en relevante contractverplichtingen, tenzij Jamf bewijst niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis waardoor de schending is ontstaan.

F. Internationale gegevensoverdracht

Je persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar, en verwerkt in, andere landen dan het land waar je woonachtig bent. Deze landen hebben mogelijk andere gegevensbeschermings- en privacyregels dan de regels die gelden in je eigen land. Jamf draagt uitsluitend persoonlijke informatie naar een ander land over overeenkomstig de geldende gegevensbeschermings- en privacyregels, vooropgesteld dat er sprake is van juridisch adequate beschermingsmaatregelen voor de persoonsgegevens. Een overzicht van de wereldwijd gevestigde kantoren van Jamf is hier te vinden.

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) en je persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten de EER, zullen we:

 • Deze verwerken in een regio waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat er een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, of
 • Anderszins passende veiligheidsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen, waaronder het gebruik van modelcontractbepalingen of een ander door de Europese Commissie goedgekeurd wettig overdrachtsmechanisme.

Jamf en Wandera, Inc. houden zich aan de kaders van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild zoals beschreven door het Amerikaans ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Jamf en Wandera, Inc. hebben tegenover het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat we de principes van het privacyschild naleven. Indien er sprake is van een conflict tussen de bepalingen in dit privacybeleid en de principes van het privacyschild, zijn de principes van het privacyschild van toepassing. Op https://www.privacyshield.gov/ vind je meer informatie over het privacyschild-programma en kun je onze certificering bekijken. Onze organisatie is bovendien vastbesloten samen te werken met gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA’s) van de EU en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) en de adviezen van deze instanties op te volgen met betrekking tot personeelsgegevens die vanuit de EU en Zwitserland worden overgedragen in de context van de arbeidsverhouding.

Jamf blijft de kaders en principes van het privacyschild naleven, ondanks het feit dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in juli 2020 heeft bepaald dat de kaders en principes van het EU-VS-privacyschild niet langer een adequaat overdrachtsmechanisme vormen voor de overdracht van persoonlijke informatie van de EU naar de VS. Jamf heeft zich voorts vastgelegd onopgeloste klachten aangaande de privacy in het kader van de principes van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, het BBB EU PRIVACY SHIELD, geëxploiteerd door de Council of Better Business Bureaus. Als je geen tijdige bevestiging van je klacht hebt ontvangen, of als je klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kun je http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers bezoeken voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen particulieren een beroep doen op bindende arbitrage.

G. Informatiebescherming

Met het oog op de risico's die een rol spelen bij de verwerking en aard van informatie en om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid van gegevens te behouden, heeft Jamf passende fysieke, elektronische en beheerstechnische beleidsmaatregelen en procedures ingesteld om de door Jamf verzamelde informatie veilig te stellen. Alle financiële transacties worden versleuteld middels SSL-technologie. De veiligheid en beveiliging van je informatie is evenwel ook van jou afhankelijk. Indien je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekozen of door ons toegewezen hebt gekregen voor toegang tot bepaalde delen van de Services, ben jij verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Hoewel we ons uiterste best doen om de informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van je informatie niet garanderen.

Zie https://www.jamf.com/nl/trust-center/ voor meer informatie over de manier waarop we je informatie beschermen.

H. Bewaarbeleid

Jamf bewaart je informatie uitsluitend in een identificeerbare vorm gedurende de periode die nodig is voor het doel waarvoor de informatie was verzameld.

I. Overige beperkingen ten aanzien van je privacy

De Services kunnen hyperlinks bevatten naar andere niet-Jamf-websites. Jamf is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Jamf heeft geen controle over het gebruik van deze websites en het is raadzaam voorzichtig te zijn als je besluit gegevens aan deze websites te verstrekken.

J. Keuzemogelijkheden

We streven ernaar je voldoende keuzemogelijkheden te bieden ten aanzien van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je kunt er altijd voor kiezen bepaalde gegevens niet met ons te delen. Mocht je hiertoe besluiten, dan kan dit echter wel gevolgen hebben voor de functionaliteit of ertoe leiden dat je de producten of services van Jamf niet kunt gebruiken. Je hebt te allen tijde het recht je af te melden voor marketingmails van Jamf door een e-mail te sturen naar privacy@jamf.com, door je af te melden via de afmeldlink in een e-mail, of door je hier af te melden. We proberen zo snel als redelijkerwijs haalbaar is aan je verzoek(en) te voldoen. Mocht je ervoor kiezen geen marketingmails meer van ons te ontvangen, dan kunnen wij je echter nog wel berichten sturen met betrekking tot belangrijke operationele of administratieve zaken.

K. Toegang en correcties.

Je hebt het recht toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die we van jou in ons bezit hebben. Als je toegang wilt tot de gegevens die Jamf heeft, kun je contact met ons opnemen via sectie M hieronder. Je hebt het recht die gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen als ze onjuist zijn, of zijn verwerkt in strijd met de geldende wetgeving, uitgezonderd die gevallen waarin de lasten of kosten van het verschaffen van toegang niet in verhouding staan tot de risico's voor de privacy van de persoon in de zaak in kwestie, of in het geval hiermee de rechten van derden zouden worden geschonden.

Om je privacy en veiligheid te waarborgen, kan Jamf ook redelijke stappen ondernemen om je identiteit te controleren alvorens correcties aan te brengen in je account of deze account te verwijderen.

Jamf verwerkt bepaalde persoonsgegevens uitsluitend namens zijn klanten gedurende het leveren van Services. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de zakelijke doelstellingen te bereiken van de klant aan wie de Services worden geleverd, en vaak zal Jamf geen directe relatie hebben met de persoon op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben. In deze gevallen adviseert Jamf om voor eventuele vragen aangaande de gegevensprivacy allereerst contact op te nemen met de organisatie aan wie je persoonsgegevens oorspronkelijk zijn geleverd. De organisatie kan contact opnemen met Jamf indien escalatie van je vraag noodzakelijk is.

L. Regelgevend toezicht

Voor dit Privacybeleid en de bijbehorende inhoud is Jamf onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC). In het geval dat Jamf wordt onderworpen aan een FTC- of gerechtelijk bevel vanwege het niet naleven van dit beleid of de geldende wetgeving, maakt Jamf alle relevante informatie openbaar uit het compliance- of beoordelingsrapport dat bij de FTC is ingediend, voor zover dit in overeenstemming is met de vertrouwelijkheidsvereisten.

M. Contact met ons opnemen

Als je vragen of klachten hebt over dit Privacybeleid of toegang wilt tot de persoonsgegevens die we van je bewaren, kun je als volgt contact opnemen:

JAMF Software, LLC

100 Washington Avenue South

Suite 1100

Minneapolis, MN 55401

privacy@jamf.com

Op het moment van het opstellen van dit Privacybeleid heeft Jamf nog geen functionaris in de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland aangesteld die kan reageren op vragen en klachten. Stuur alle correspondentie naar het bovenstaande adres.

Publicatiedatum: woensdag 1 september 2021