Privacyverklaring voor werknemers

Jamf Software, LLC

Deze verklaring is bedoeld om je meer informatie te geven over persoonlijke gegevens van werknemers die mogelijk door Jamf worden verwerkt en vormt een aanvulling op ons privacybeleid. Tenzij anders vermeld of uitgesloten door de context, maken "persoonlijke gegevens van werknemers" onderdeel uit van de definitie van "persoonlijke gegevens" voor de doeleinden van deze verklaring. Jamf kan deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. In het geval dat we substantiële wijzigingen doorvoeren, zullen we je hiervan per e-mail op de hoogte stellen of door de gewijzigde verklaring op onze bedrijfswebsite te plaatsen. Wanneer we deze verklaring bijwerken, vermelden we de datum van de meeste recente wijziging hieronder, aan het einde van de verklaring. Alle wijzigingen worden zeven (7) kalenderdagen na een dergelijke publicatie op onze bedrijfswebsite van kracht.

JAMF Software, LLC, of zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Jamf") mogen alleen persoonlijke gegevens van potentiële en huidige werknemers verzamelen voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals beschreven in de bijlage bij deze verklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy/-bescherming . Persoonlijke gegevens van werknemers met betrekking tot gezondheid, prestatiebeoordelingen, disciplinaire maatregelen en andere gevoelige werknemerszaken, of deze nu handmatig of elektronisch zijn opgeslagen, zijn alleen toegankelijk voor andere Jamf-werknemers, indien nodig, en voor legitieme human resources-doeleinden; een foto van de werknemer en andere persoonlijke gegevens die de werknemer vrijwillig verstrekt, kunnen echter op het intranet van Jamf worden geplaatst. Ook kan een foto van een werknemer samen met persoonlijke gegevens van tijd tot tijd worden gepubliceerd in Jamf-directories of op interne websites, en worden gebruikt in presentaties.

Voor legitieme human resources-doeleinden kunnen werknemers ervoor kiezen om vrijwillig persoonlijke gegevens over familieleden te delen. Als Jamf-werknemers ervoor kiezen dit te doen, worden de persoonlijke gegevens van hun familielid voor de doeleinden van deze verklaring op dezelfde manier behandeld als de persoonlijke gegevens van een werknemer. Persoonlijke gegevens van werknemers worden nooit verkocht, geleased of verhuurd aan derden. Persoonlijke gegevens van werknemers worden nooit aan derden bekendgemaakt, behalve in de volgende gevallen:

 • Aan derden die door Jamf worden ingeschakeld voor de verwerking, uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden;
 • Indien vereist op grond van een toepasselijke wet, een overheids- of gerechtelijk bevel, wet- of regelgeving, of om de rechten of eigendommen van Jamf te beschermen;
 • In het geval van de verkoop van het bedrijf, een fusie, overname, enz.;
 • Wanneer dit elektronisch of schriftelijk door de werknemer is goedgekeurd; en
 • Wanneer de werknemer vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt en uit de context duidelijk blijkt dat persoonlijke gegevens van de werknemer zullen worden verstrekt aan een derde partij/subverwerker (bijv. salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, reizen, vergoedingen en andere systemen die worden gebruikt in de arbeidscontext).

Wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen vanuit de EU, het VK of Zwitserland naar de VS in het kader van de arbeidsrelatie, werken we mee aan onderzoeken van relevante gegevensbeschermingsautoriteiten en volgen we hun advies.

Bijlage - Beschrijving en gebruik van persoonlijke gegevens van werknemers

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking en met wie kan ik contact opnemen?

De verwerkingsverantwoordelijke is Jamf Software, LLC of zijn gelieerde ondernemingen (“Jamf” of het “Bedrijf”) en je kunt contact opnemen met de verantwoordelijke persoon via privacy@jamf.com.

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

We verkrijgen je gegevens rechtstreeks van jou (tijdens het wervingsproces en tijdens het dienstverband) en van derde partijen (bijv. wervingsbureaus).

Zie punt 3 hieronder voor meer informatie.

3. Waarom verwerken we de persoonlijke gegevens (doel van de verwerking) en op welke legitieme grondslag?

Categorieën van persoonlijke gegevens Doel van verwerking Legitieme grondslag
Voor- en achternaam, geboortedatum, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), PESEL-nummer, ID-nummer, opleiding, kwalificaties, arbeidshistorie, fiscaal nummer (NIP), geboorteplaats, informatie over gezinsleden, bankrekeningnummer, informatie met betrekking tot de arbeidsovereenkomst (begin- en einddatum, functie en locatie, werkuren, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en vakantie-uren), informatie met betrekking tot pensioenregelingen, prestaties op het werk, opleidingsgegevens, afwezigheid (ziekteverlof, vakantie, enz.), informatie over disciplinaire maatregelen, afbeelding, informatie met betrekking tot militaire dienst en andere informatie die vereist is voor arbeids- en socialezekerheidswetten of die nodig is voor Jamf's bedrijfsvoering Uitvoering van verplichtingen gerelateerd aan het dienstverband en de bedrijfsvoering van Jamf
 • Naleving van Jamf's wettelijke verplichtingen als werkgever
 • Jamf's legitieme belangen die consistent zijn met de uitvoering van bedrijfsactiviteiten
 • Noodzaak om de arbeidsovereenkomst uit te voeren
 • Toestemming van werknemer (afbeelding)
 • Jamf's legitieme belang dat consistent is met het melden van noodgevallen
Naam, functie, naam vader, PESEL, NIP, geboortedatum en -plaats, contactgegevens, informatie over het ongeval, informatie over geleden schade/letsel, ID-nummer, functie, naam, achternaam en contactgegevens van de derde partij – contactpersoon in geval van ongevallen op het werk Ongevallen op het werk documenteren Naleving van Jamf's wettelijke verplichtingen als werkgever
Informatie met betrekking tot het verloop van het dienstverband, waaronder beoordelingen, efficiëntie- / urenrapporten en beoordelingsrapporten Mogelijkheden voor promoties en loopbaanontwikkeling
 • Naleving van Jamf's wettelijke verplichtingen als werkgever
 • Noodzaak om de arbeidsovereenkomst uit te voeren
 • Legitiem belang dat door Jamf wordt nagestreefd, consistent met de promotie van Jamf als werkgever
Naam, paspoortgegevens, nationaliteit, geboortedatum, adres, zakelijke telefoonnummers, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn voor het regelen van zakenreizen of visa Zakenreizen en visa
 • Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst tussen werknemer en Jamf (ook met betrekking tot zakenreizen buiten de EER).
 • Legitieme belangen die door Jamf worden nagestreefd, consistent met het verzorgen van reisdocumenten waar nodig
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie in het Bedrijf, afbeelding Promotie van Jamf (bijv. door middel van promotiematerialen)
 • Jamf's legitieme belangen, die consistent zijn met de promotie van het bedrijf
 • Noodzaak voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Toestemming van werknemer (afbeelding)
Naam en achternaam, informatie met betrekking tot gedrag dat onderwerp is van disciplinaire onderzoeken of procedures, informatie over acties of nalatigheden die nodig is om fraude of andere strafbare feiten met betrekking tot Jamf's bedrijf op te sporen
 • Disciplinaire onderzoeken uitvoeren
 • Preventie en detectie van fraude of strafbare feiten met betrekking tot Jamf's bedrijf
 • Naleving van wettelijke verplichtingen, waaronder arbeidswetgeving
 • Jamf's legitieme belangen, die consistent zijn met het zorgen dat zijn zakelijke activiteiten voldoen aan de wet
Persoonlijke gegevens met betrekking tot gezondheid, voor zover wettelijk toegestaan
 • Eerste en periodieke medische check-ups, ziekteverlof, aanpassing van de werkplek in geval van handicaps
 • Documentatie na ongevallen
Wettelijke verplichtingen als werkgever nakomen
Naam, functie in het Bedrijf, zakelijke telefoonnummers en e-mailadres, zakelijke correspondentie en alle andere gegevens die nodig zijn in gerechtelijke procedures Deelnemen aan gerechtelijke procedures van Jamf
 • Legitieme belangen die door Jamf worden nagestreefd, consistent met het instellen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
Ras of etnische afkomst, gegevens met betrekking tot gezondheid of andere gegevens uit speciale categorieën – alleen indien nodig in gerechtelijke procedures Deelnemen aan gerechtelijke procedures Instellen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims door Jamf
 • Camera's op buitendeuren en in belangrijke zones
 • Informatie met betrekking tot het gebruik van Jamf's bedrijfsmiddelen, productiviteitstoepassingen en systemen
Toezicht op activiteiten die relevant zijn voor de bescherming van werknemers en bedrijfsmiddelen Legitieme belangen die door Jamf worden nagestreefd, consistent met het waarborgen van beveiliging en privacy

Af en toe, en waar van toepassing, kunnen we je schriftelijke toestemming vragen om specifieke persoonlijke gegevens te verwerken. Als we dat doen, leggen we het doel van de verwerking uit. In dergelijke situaties heb je het recht om je toestemming te allen tijde te weigeren of in te trekken door contact op te nemen met de juiste persoon die in het toestemmingsdocument wordt vermeld.

4. Wie is de ontvanger van mijn gegevens?

We delen je persoonlijke gegevens met:

 • Gelieerde ondernemingen van Jamf:
 • Klanten en leveranciers van Jamf;
 • particuliere zorgverleners en uitkeringsinstanties;
 • verzekeraars en aanbieders van pensioenregelingen;
 • federale en staatsautoriteiten, bijv. belastingdienst, socialezekerheidsinstantie, wetshandhaving;
 • entiteiten die diensten leveren aan Jamf, zoals IT- of loonadministratiediensten;
 • potentiële kopers en hun zakelijke adviseurs in het kader van de verkoop of reorganisatie van ons bedrijf of een deel ervan;
 • hotels, luchtvaartmaatschappijen, reserveringscentra (voor zakenreizen).

5. Worden persoonlijke gegevens overgedragen naar een derde land of aan een internationale organisatie?

Het Bedrijf is een wereldwijde organisatie en om effectieve en efficiënte dienstverlening en communicatie in het hele Bedrijf te garanderen, moeten we je persoonlijke gegevens internationaal overdragen.

Je persoonlijke gegevens kunnen daarom worden opgeslagen en verwerkt in het buitenland, in landen die mogelijk andere regels voor gegevensbescherming hebben. Het Bedrijf draagt je persoonlijke gegevens echter alleen buiten de EER en het VK over indien passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Het Bedrijf zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van werknemers beschermd blijven zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, zelfs wanneer deze internationaal worden overgedragen aan een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules, VK-addendum, en andere beschermende maatregelen voor gegevensoverdracht.

Neem contact op met privacy@jamf.com voor meer informatie over hoe Jamf persoonlijke gegevens van werknemers beschermt.

6. Hoelang worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

Jamf bewaart de persoonlijke gegevens van werknemers alleen zolang deze dienen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder wetten inzake gegevensprivacy/-bescherming.

7. Welke keuzes en rechten heb ik?

Je kunt om meer informatie vragen over Jamf's verwerking van persoonlijke gegevens van werknemers in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetgeving.

Afhankelijk van het toepasselijke rechtsgebied heb je mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Het recht om informatie te krijgen over of toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens;
 • Het recht om bepaalde persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • Het recht om de verwerking van je persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden stop te zetten;
 • Een recht met betrekking tot geautomatiseerde profilering;
 • Het recht op overdraagbaarheid;
 • Het recht om je persoonlijke gegevens te corrigeren; en
 • Het recht om je af te melden voor de verkoop van je persoonlijke gegevens.

Er zijn beperkingen van toepassing op deze rechten. Neem contact op met privacy@jamf.com of je human resources-vertegenwoordiger voor meer informatie.

8. Ben ik verplicht om persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen?

Het verstrekken van de volgende persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van je dienstverband bij Jamf en heeft zijn juridische grondslag in het arbeidsrecht: (a) voornaam (-namen) en achternaam; (b) geboortedatum; (c) contactgegevens die je met ons deelt (minimaal een woonadres); (d) opleiding; e) kwalificaties, indien vereist om een bepaald type werk te doen of te werken in een bepaalde functie; (f) werkervaring (arbeidsverleden); (g) je persoonlijke identificatienummer of het type en serienummer van een ander document waarmee je je kunt identificeren (bijv. een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs); (h) je andere persoonlijke gegevens, evenals namen en geboortedata van je kinderen en andere directe familieleden, indien het verstrekken van dergelijke gegevens noodzakelijk is vanwege een beroep op speciale rechten waarin de arbeidswetgeving voorziet; (i) bankrekeningnummer, tenzij je hebt verzocht om contante betaling van je salaris. Het is niet mogelijk om een arbeidsrelatie aan te gaan en in stand te houden of een arbeidsovereenkomst (indien van toepassing) uit te voeren zonder je persoonlijke gegevens te verwerken binnen de bovenstaande scope.

Jamf kan je als werkgever ook vragen om andere persoonlijke gegevens te verstrekken, als de verplichting om deze te verstrekken voortvloeit uit andere wettelijke bepalingen of als er een ander rechtmatig doel bestaat.

Geplaatst op 15 juni 2022