Privacyverklaring voor werknemers

Jamf Software, LLC

Het doel van deze kennisgeving is om u meer informatie te geven over de persoonsgegevens van werknemers die door Jamf kunnen worden verwerkt en is bedoeld als aanvulling op ons Privacybeleid. Tenzij anders vermeld of uitgesloten door de context, zijn "persoonsgegevens van werknemers" opgenomen in de definitie van "persoonsgegevens" voor de doeleinden van deze kennisgeving. Jamf kan deze kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken. In het geval dat we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via e-mail of door de herziene kennisgeving op onze bedrijfswebsite te plaatsen. De datum van de meest recente herziening van deze kennisgeving wordt aan het einde van deze kennisgeving vermeld. Eventuele herzieningen worden van kracht op zeven (7) kalenderdagen na een dergelijke publicatie op onze bedrijfswebsite.

JAMF Software, LLC, of zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'Jamf') kunnen persoonsgegevens van potentiële en huidige werknemers alleen verzamelen voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals beschreven in de bijlage bij deze kennisgeving en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy/-bescherming. Persoonsgegevens van werknemers over gezondheid, prestatie-evaluaties, disciplinaire maatregelen en andere gevoelige werknemerszaken, ongeacht of deze handmatig of elektronisch worden opgeslagen, zijn alleen toegankelijk voor andere Jamf-werknemers, indien nodig, met betrekking tot legitieme personeelsdoeleinden; de foto van een werknemer en alle persoonsgegevens die de werknemer verkiest te verstrekken, kunnen echter op het Jamf intranet worden geplaatst. Evenzo kan van tijd tot tijd de foto van een werknemer samen met persoonsgegevens worden gepubliceerd in Jamf directories, interne websites en worden gebruikt in presentaties.

Voor legitieme personeelsdoeleinden kunnen werknemers ervoor kiezen om vrijwillig persoonsgegegens over familieleden en andere personen bekend te maken, inclusief de begunstigden van arbeidsvoorwaarden en noodcontacten. Als medewerkers van Jamf ervoor kiezen om dit te doen, worden de persoonsgegevens van het individu voor de doeleinden van deze kennisgeving hetzelfde behandeld als de persoonsgegevens van een werknemer. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om dergelijke personen op de hoogte te stellen van deze kennisgeving en ervoor te zorgen dat de werknemer het recht heeft om de persoonsgegevens van de persoon aan Jamf te verstrekken.

Persoonsgegevens van werknemers worden nooit verkocht, geleased of verhuurd aan derden. Persoonsgegevens van werknemers zullen nooit aan derden worden bekendgemaakt, behalve als volgt:

 • Aan degenen die door Jamf worden bewaard voor verwerking alleen voor de hierboven uiteengezette doeleinden;
 • Indien vereist op grond van een toepasselijke wet, overheids- of gerechtelijk bevel, wet- of regelgeving, of om de rechten of eigendommen van Jamf te beschermen;
 • In geval van verkoop van het bedrijf, fusie, overname, enz.;
 • Indien elektronisch of schriftelijk geautoriseerd door de werknemer; en
 • Wanneer de werknemer vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt en de context duidelijk maakt dat persoonlijke informatie van de werknemer zal worden verstrekt aan een derde partij / subverwerker (bijv. salarisadministratie, voordelen, reizen, vergoedingen en andere systemen die worden gebruikt in de arbeidscontext).

Wanneer persoonlijke informatie wordt overgedragen van de EU, het VK of Zwitserland naar de VS in het kader van de arbeidsrelatie, zullen we meewerken aan onderzoeken door en voldoen aan het advies van relevante gegevensbeschermingsautoriteiten.

Als je een inwoner van Californië bent, raadpleeg je het Californië addendum hieronder voor meer informatie over hoe Jamf omgaat met je persoonsgegevens.

Bijlage – Beschrijving en gebruik van persoonsgegevens van werknemers

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking en met wie kan ik contact opnemen?

De gegevensbeheerder is Jamf Software, LLC, of zijn gelieerde ondernemingen ("Jamf" of het "Bedrijf") en de verantwoordelijke persoon kan worden gecontacteerd met vragen over deze kennisgeving of de privacypraktijken van Jamf op privacy@jamf.com.

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

We kunnen je gegevens rechtstreeks van jou verkrijgen (tijdens het wervingsproces en tijdens het dienstverband) en van derden, zoals wervingsbureaus, onze gelieerde ondernemingen, uw collega's en managers, referenties die je verstrekt, eerdere werkgevers of scholen, pre-employment screeningdiensten, zoals aanbieders van antecedentenonderzoek (waar toegestaan door de wet), websites van vacaturesites, aanbieders van personeelsbeloningen, sociale medianetwerken, en openbaar beschikbare databases.

Zie punt 3 hieronder voor meer informatie.

3. Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij, waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doel van de verwerking) en op welke gerechtvaardigde grondslag?

Categorieën van persoonsgegevens Doel van de verwerking Legitieme basis
Voor- en achternaam, geboortedatum, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), PESEL-nummer, ID-nummer, opleiding, kwalificaties, eerdere baan, belastingnummer (NIP), geboorteplaats, informatie over gezinsleden, bankrekeningnummer, informatie over arbeidsovereenkomst (begin- en einddatum, functie en locatie, werktijden, salaris, uitkeringen en vakantierechten), informatie met betrekking tot pensioenregelingen, prestaties op het werk, opleidingsdossiers, afwezigheden (ziekteverlof, vakantie, enz.), informatie over disciplinaire maatregelen, imago, informatie over militaire dienst en andere informatie die vereist is door arbeids- en socialezekerheidswetten of die nodig is om jamf's activiteiten uit te voeren Realisatie van arbeidstaken en het uitvoeren van de activiteiten van Jamf
 • Naleving van wettelijke verplichtingen van Jamf als werkgever
 • De legitieme belangen van Jamf in overeenstemming met het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten
 • Noodzaak tot uitvoering arbeidsovereenkomst
 • Toestemming van de werknemer (afbeelding)
 • Het gerechtvaardigd belang van Jamf in overeenstemming met het uitvoeren van noodmeldingen
 • Geolocatiecoördinaten (optioneel)
 • Geolocatiegegevens, zoals apparaatlocatie, geschatte locatie afgeleid van IP-adres
 • Noodmelding op basis van dynamische locatie voor bedrijfscontinuïteit
 • Relatieve locatie, zoals IP-adres, wordt gebruikt voor dynamisch beheer van apparaten en het beschermen van jamf-netwerken
 • Het gerechtvaardigd belang van Jamf in overeenstemming met het uitvoeren van noodmeldingen
 • De legitieme belangen van Jamf in overeenstemming met het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten
Naam, functie, naam van de vader, PESEL, NIP, geboortedatum en -plaats, contactgegevens, informatie over het ongeval, informatie over geleden schade, ID-nummer, functie, naam, achternaam en contactgegevens van de derde partij - contactpersoon in geval van arbeidsongevallen Arbeidsongevallen documenteren Naleving van wettelijke verplichtingen van Jamf als werkgever
Informatie met betrekking tot de duur van het dienstverband, inclusief beoordelingen, efficiëntie- / gebruiksrapporten en evaluatierapporten Promotie- en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden
 • Naleving van wettelijke verplichtingen van Jamf als werkgever
 • Noodzaak tot uitvoering arbeidsovereenkomst
 • Gerechtvaardigd belang van Jamf in overeenstemming met promotie van Jamf als werkgever
Naam, paspoortgegevens, nationaliteit, geboortedatum, adres, telefoonnummers van het werk, e-mail en andere informatie die nodig is voor het organiseren van zakenreizen of visa Zakenreizen & visa
 • Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst tussen werknemer en Jamf (ook met betrekking tot zakenreizen buiten de EER)
 • Gerechtvaardigde belangen van Jamf in overeenstemming met het waarborgen van reisdocumenten waar nodig
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, rol in het bedrijf, afbeelding Promotie van Jamf (bijv. via promotiemateriaal)
 • De legitieme belangen van Jamf in overeenstemming met het promoten van haar activiteiten
 • Noodzaak voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Toestemming van de werknemer (afbeelding)
Voor- en achternaam, informatie met betrekking tot gedragingen die onderworpen zijn aan disciplinaire onderzoeken of procedures, informatie over acties of nalatigheden die nodig zijn om fraude of andere strafbare feiten met betrekking tot de activiteiten van Jamf op te sporen
 • Het uitvoeren van disciplinaire onderzoeken
 • Preventie en opsporing van fraude of strafbare feiten met betrekking tot de activiteiten van Jamf
 • Naleving van wettelijke verplichtingen, waaronder arbeidsrecht
 • De legitieme belangen van Jamf die in overeenstemming zijn met het waarborgen dat haar bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met de wet
Persoonlijke informatie over gezondheid, voor zover toegestaan door de wet
 • Eerste en periodieke medische controles, ziekteverlof, aanpassing van de werkplek in geval van handicaps
 • Documentatie na een ongeval
Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen van de werkgever
Naam, functie in het bedrijf, zakelijke telefoonnummers en e-mail, zakelijke correspondentie en alle andere informatie die nodig is in gerechtelijke procedures Deelname aan gerechtelijke procedures door Jamf
 • Legitieme belangen die door Jamf worden nagestreefd in overeenstemming met het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
Ras of etnische afstamming, informatie over gezondheid of andere informatie van speciale categorieën — alleen indien nodig in gerechtelijke procedures Deelnemen aan juridische procedures Vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims door Jamf
 • Camera's op buitendeuren en in gevoelige gebieden
 • Informatie met betrekking tot het gebruik van Jamf-middelen, productiviteitstoepassingen en -systemen
Monitoring van activiteiten die relevant zijn voor de bescherming van werknemers en bedrijfsmiddelen Legitieme belangen die Jamf nastreeft in overeenstemming met het waarborgen van veiligheid en privacy

Af en toe, en waar van toepassing, kunnen we je schriftelijke toestemming vragen om specifieke persoonsgegevens te verwerken. Als we dat doen, zullen we het doel van de verwerking uitleggen. In deze situaties heb je het recht om je toestemming te allen tijde te weigeren of in te trekken door contact op te nemen met de juiste persoon die in het toestemmingsdocument wordt genoemd.

4. Wie is de ontvanger van mijn gegevens?

We zullen je persoonsgegevens delen met:

 • Jamf filialen;
 • klanten en leveranciers van Jamf;
 • particuliere zorg- en uitkeringsverstrekkers;
 • verzekeraars en aanbieders pensioenregelingen;
 • federale en staatsautoriteiten, bijvoorbeeld belastingdienst, socialezekerheidsautoriteit, wetshandhaving;
 • entiteiten die diensten verlenen aan Jamf, zoals IT- of payrolldiensten;
 • potentiële kopers en hun professionele adviseurs in het kader van de verkoop of herstructurering van het geheel of een deel van ons bedrijf,
 • hotels, luchtvaartmaatschappijen, reserveringscentra (voor zakenreizen).

  5. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

Jamf is een wereldwijde organisatie en om de levering van effectieve en efficiënte diensten en communicatie binnen Jamf te garanderen, zijn we verplicht om je persoonsgegevens internationaal over te dragen.

Je ersoonsgegevens kunnen daarom in het buitenland worden opgeslagen en verwerkt in landen die mogelijk andere regels voor gegevensbescherming hebben. Jamf zal je ersoonsgegevens echter alleen buiten de EER en het VK overdragen als er passende waarborgen zijn getroffen. Jamf zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van de werknemer beschermd blijft zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, zelfs wanneer deze over de grenzen heen wordt overgedragen aan een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules, het Britse addendum en andere waarborgen voor gegevensoverdracht.

Voor meer informatie over hoe Jamf persoonsgegevens van werknemers beschermt, kun je contact met privacy@jamf.com opnemen.

6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Jamf bewaart de persoonlijke gegevens van uw werknemers (inclusief uw gevoelige persoonlijke informatie) zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief wetgeving inzake gegevensprivacy / -bescherming en lokale arbeidswetgeving. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:

 • De duur van uw dienstverband of contract met ons;
 • De tijdsduur dat we een lopende relatie met jou of je afhankelijke personen / begunstigden hebben en de tijdsduur daarna gedurende welke we mogelijk een legitieme behoefte hebben om naar je persoonlijke informatie te verwijzen om problemen aan te pakken die zich kunnen voordoen;
 • Of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn, bijvoorbeeld bepaalde wetten kunnen ons verplichten om je arbeidsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren; en
 • Of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie, zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevende onderzoeken.

  7. Welke keuzes en rechten heb ik?

Je kunt meer informatie opvragen over de verwerking door Jamf van de persoonsgegevens van je werknemers in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetgeving.

Je kunt bepaalde rechten hebben over uw persoonlijke gegevens, afhankelijk van het toepasselijke rechtsgebied, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Een recht op het ontvangen van details over of toegang tot je persoonsgegevens;
 • Een recht om bepaalde persoonlijke informatie te wissen;
 • Een recht om te voorkomen dat je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden worden verwerkt;
 • Een recht met betrekking tot geautomatiseerde profilering;
 • Een recht op overdraagbaarheid;
 • Een recht om uw persoonsgegevens te corrigeren; en
 • Een recht om je af te melden voor de verkoop van je persoonsgegevens.

Er zijn beperkingen met betrekking tot deze rechten. Neem contact op met privacy@jamf.com of je vertegenwoordiger van personeelszaken voor meer informatie.

8. Ben ik verplicht om persoonlijke informatie beschikbaar te stellen?

Het verstrekken van de volgende persoonsgegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van uw dienstverband bij Jamf en heeft haar wettelijke grondslag in het arbeidsrecht: (a) voornaam(en) en achternaam; b) geboortedatum; (c) contactgegevens die u met ons deelt (ten minste woonadres); d) onderwijs; e) kwalificaties, indien vereist om werkzaamheden in een bepaalde functie of van een bepaald type te verrichten; f) werkervaring (vroegere dienstbetrekking); (g) uw persoonlijke identificatienummer of type en serienummer van een ander document dat uw identiteit bevestigt (bijv. door de overheid uitgegeven identiteitskaart); (h) uw andere persoonlijke informatie, evenals namen en geboortedata van uw kinderen en andere leden van uw directe familie, als het verstrekken van dergelijke informatie noodzakelijk is vanwege het gebruik van speciale rechten waarin de arbeidswetgeving voorziet; en (i) bankrekeningnummer, tenzij u om contante betaling van uw vergoeding hebt verzocht. Het is niet mogelijk om een arbeidsrelatie te creëren en in stand te houden of een arbeidsovereenkomst uit te voeren (indien van toepassing) zonder uw persoonlijke gegevens binnen het bovenstaande bereik te verwerken.

Jamf als uw werkgever kan u ook vragen om andere persoonlijke informatie te verstrekken, als de verplichting om deze te verstrekken voortvloeit uit andere wettelijke bepalingen of als er een ander wettig doel bestaat.

California Addendum - Voor inwoners van Californië

Dit Addendum Californië is van toepassing op inwoners van Californië en vormt een aanvulling op de informatie die hierboven is verstrekt in de Privacyverklaring voor werknemers.

Verzameling en openbaarmaking van persoonlijke informatie

De volgende tabel beschrijft welke categorieën persoonlijke informatie we kunnen verzamelen en verwerken, evenals welke categorieën persoonlijke informatie we aan welke derden kunnen bekendmaken voor onze operationele bedrijfs- en werkgelegenheidsdoeleinden, inclusief binnen de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop deze kennisgeving voor het laatst is bijgewerkt.

We "verkopen" of "delen" uw persoonlijke informatie niet, inclusief uw gevoelige persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd onder de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act. We hebben dergelijke activiteiten niet uitgevoerd in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop deze kennisgeving voor het laatst is bijgewerkt. Zonderhet voorgaande te beperken, "verkopen" of "delen" we de persoonlijke informatie, inclusief de gevoelige persoonlijke informatie, van minderjarigen jonger dan 16 jaar niet.

Doeleinden voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gevoelige persoonlijke informatie

We verzamelen, gebruiken en onthullen gevoelige persoonlijke informatie voor het uitvoeren van diensten voor ons bedrijf, het leveren van diensten zoals door u gevraagd, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van ons bedrijf, onze infrastructuur en de personen met wie we communiceren, het opzetten en onderhouden van uw arbeidsrelatie met ons, het waarborgen van de diversiteit van ons personeelsbestand, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beheren van de salarisadministratie en het gebruik van bedrijfscreditcards, het beheren en verstrekken van voordelen, het beveiligen van de toegang tot en het gebruik van onze faciliteiten, apparatuur, systemen, netwerken, applicaties en infrastructuur, het voorkomen, detecteren en onderzoeken van beveiligingsincidenten, het weerstaan van en reageren op fraude of illegale activiteiten, en het waarborgen van de fysieke veiligheid van individuen, en andere verzameling en verwerking die niet bedoeld is om kenmerken van een persoon af te leiden. We gebruiken of onthullen gevoelige persoonlijke informatie niet voor aanvullende doeleinden.

Individuele verzoeken

U kunt, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, de volgende verzoeken indienen:

 1. U kunt ons verzoeken om de volgende informatie aan u bekend te maken:
  1. De categorieën van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld en de categorieën van bronnen waaruit we dergelijke persoonlijke informatie hebben verzameld;
  2. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van persoonlijke informatie over u; en
  3. De categorieën van persoonlijke informatie over u die we anderszins hebben bekendgemaakt, en de categorieën van derden aan wie we dergelijke persoonlijke informatie hebben bekendgemaakt.
 2. U kunt verzoeken om onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren.
 3. U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 4. U kunt verzoeken om de specifieke delen van uw persoonlijke informatie te ontvangen, inclusief een kopie van de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt in een draagbaar formaat.

We zullen geen onrechtmatige wraak nemen op u voor het indienen van een individueel verzoek. Om een verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@jamf.com of 888-755-1421. We zullen uw verzoek verifiëren en beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met het type en de gevoeligheid van de persoonlijke informatie waarop het verzoek betrekking heeft. Mogelijk moeten we aanvullende persoonlijke informatie van u vragen om uw identiteit te verifiëren en te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Als u een met een wachtwoord beveiligd account bij ons hebt, kunnen we uw identiteit verifiëren via onze bestaande verificatiepraktijken voor uw account en vereisen dat u uzelf opnieuw verifieert voordat u uw persoonlijke gegevens bekendmaakt of verwijdert. Als u een verzoek indient om te verwijderen, kunnen we u vragen om uw verzoek te bevestigen voordat we uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Geautoriseerde agenten

Als een agent namens u een verzoek wil indienen zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de agent de indieningsmethoden gebruiken die worden vermeld in het gedeelte met de titel 'Individuele verzoeken'. Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we de agent, indien van toepassing, vragen om bewijs te leveren met betrekking tot zijn status als geautoriseerde agent. Daarnaast kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren zoals beschreven in het gedeelte 'Individuele verzoeken' of te bevestigen dat u de agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.

BIJGEWERKT OP: 30 juni 2023

Categorieën van persoonsgegevens Openbaar gemaakt aan welke categorieën derden voor operationele bedrijfsdoeleinden
Id's, zoals naam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail), unieke persoonlijke id's, IP-adres, accountnaam, online-id's, fotobadges, aanduidingen van begunstigden en door de overheid uitgegeven id's (bijv. burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer) Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; externe reisaanbieders, voor zakenreisdoeleinden; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties
Persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in de Californische wet op klantrecords, zoals naam, contactgegevens, handtekening, burgerservicenummer, paspoortnummer en medische, verzekerings-, financiële, onderwijs- en werkgelegenheidsinformatie. Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; externe reisaanbieders, voor zakenreisdoeleinden; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties
Kenmerken van beschermde classificaties onder de Californische of federale wetgeving, zoals geslacht, leeftijd, geslacht, ras, handicap, religie, medische aandoeningen, burgerschap, militaire / veteranenstatus, genderidentiteit en -expressie, primaire taal, immigratiestatus en verzoeken om verlof Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; externe reisaanbieders, voor zakenreisdoeleinden; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties
Commerciële informatie, zoals aankoopinformatie en betalingsgeschiedenis met betrekking tot zakelijke en reiskosten Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; externe reisaanbieders, voor zakenreisdoeleinden; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties
Informatie over internet- of netwerkactiviteiten, zoals browsegeschiedenis en interacties met onze en andermans websites, applicaties en systemen Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties
Geolocatiegegevens, zoals apparaatlocatie, geschatte locatie afgeleid van IP-adres Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties
Audio-, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, zoals oproep- en video-opnamen, beelden van beveiligingscamera's en informatie over het gebruik van elektronische apparaten en systemen Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties
Onderwijsinformatie onderworpen aan de federale Family Educational Rights and Privacy Act, zoals transcripties van studenten en bevestiging van afstuderen Onze gelieerde ondernemingen; dienstverleners die diensten leveren zoals salarisadministratie, training, onkostenbeheer, medische/gezondheidszorg, IT en andere diensten; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; publieke en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavers
Professionele of werkgerelateerde informatie, zoals werkgeschiedenis en eerdere werkgever, informatie uit referentiecontroles, sollicitatie, lidmaatschap van beroepsorganisaties, personeelsdossiers, persoonlijke kwalificaties en training, in aanmerking komen voor promoties en andere loopbaangerelateerde informatie, werkvoorkeuren, bedrijfsuitgaven, loon- en salarisinformatie, uitkeringsinformatie, informatie over verlof of PTO, prestatiebeoordelingen en informatie over interne Onderzoeken Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; externe reisaanbieders, voor zakenreisdoeleinden; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties
Gevolgtrekkingen uit een van de hierboven genoemde persoonlijke informatie om een profiel te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren , kenmerken, aanleg en capaciteiten van een persoon Onze gelieerde ondernemingen; dienstverleners die diensten leveren zoals salarisadministratie, training, onkostenbeheer, medische/gezondheidszorg, IT en andere diensten; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; publieke en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavers
 • Gevoelige persoonlijke informatie
 • Persoonlijke informatie die de sociale zekerheid, het rijbewijs, de staatsidentiteitskaart of het paspoortnummer van een persoon onthult; accountaanmelding, financiële rekening, debetkaart- of creditcardnummer in combinatie met een vereiste beveiligings- of toegangscode, wachtwoord of inloggegevens die toegang geven tot een account; nauwkeurige geolocatie; ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, burgerschap, immigratiestatus of lidmaatschap van een vakbond; de inhoud van post, e-mail en sms-berichten, tenzij Jamf de beoogde ontvanger van de communicatie is;
 • De verwerking van biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon;
 • Persoonlijke informatie verzameld en geanalyseerd met betrekking tot de gezondheid van een persoon
 • Persoonlijke informatie verzameld en geanalyseerd met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon.
Onze gelieerde ondernemingen; onze klanten; dienstverleners die diensten verlenen zoals salarisadministratie, leveranciers van achtergrondcontroles (waar toegestaan door de wet), consulting, training, onkostenbeheer, medische / gezondheids-, IT- en andere diensten; zorg-, verzekerings- en uitkeringsverstrekkers; professionele adviseurs, zoals accountants, auditors, bankiers en advocaten; externe reisaanbieders, voor zakenreisdoeleinden; openbare en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties