Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor je bezoek aan jamf.com. We heten je van harte welkom. Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door; deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen jou en Jamf Software, LLC ("Jamf" of "wij"). De Voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de websites die via een link naar deze Voorwaarden verwijzen (de "Website"). Door de Website te blijven gebruiken, bevestig je dat je instemt met deze Voorwaarden. Als je een Jamf-klant bent, geldt voor je gebruik van onze software en diensten een afzonderlijke overeenkomst.

Gebruik van de Website

Je mag deze Website uitsluitend voor wettige doeleinden gebruiken. Je mag deze Website niet zodanig gebruiken dat er inbreuk op de rechten van Jamf of derden wordt gemaakt of dat de werking van deze Website wordt verstoord. In het bijzonder is het niet toegestaan om:

 • Te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig deel van deze Website of tot Jamf-systemen of -servers;
 • Deze Website of andere Jamf-systemen te verstoren of onredelijk zwaar te belasten;
 • De juiste werking van deze Website of andermans gebruik van deze Website te proberen te verstoren; of
 • Inhoud op deze Website aan te passen.

Account

Om volledig gebruik te maken van bepaalde delen van deze Website, zoals Jamf Nation, moet je een account aanmaken. Je moet de accountgegevens naar waarheid en volledig opgeven en ons laten weten als daarin iets verandert. Je mag niet de account van iemand anders gebruiken om toegang tot deze Website te krijgen en je mag jouw account ook niet door anderen laten gebruiken. Kies geen ongepaste gebruikersnaam en doe je niet voor als een ander.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van je account en wachtwoord. Je bent verantwoordelijk voor alle acties die op je account plaatsvinden. Stel Jamf onmiddellijk in kennis als je merkt dat een onbevoegde gebruikmaakt van je account.

Zie het Privacybeleid van Jamf voor informatie over hoe we de door jou verstrekte accountgegevens gebruiken. Als je een account aanmaakt, stem je ermee in dat Jamf je elektronische berichten kan sturen.

Indiening van Gebruikersinhoud
Gebruikers kunnen berichten, opmerkingen, afbeeldingen, inhoud en ander materiaal ("Gebruikersinhoud") op deze Website en Jamf Nation plaatsen. Door Gebruikersinhoud te plaatsen, verklaar je dat die Gebruikersinhoud jouw eigendom is of dat je toestemming hebt om die te plaatsen. Op je deelname aan Jamf Nation zijn deze Voorwaarden en de Richtlijnen voor de Jamf Nation-gemeenschap van toepassing. Plaats en upload geen Gebruikersinhoud die:

 • Eigendom is van een ander, tenzij je toestemming hebt om die inhoud te plaatsen;
 • Onwaar, misleidend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, aanstootgevend, discriminerend, kwetsend, beledigend of bedreigend is, inbreuk maakt op privacy- of publiciteitsrechten, grof of opruiend is of anderszins het gebruik of genot van de Website van anderen hindert;
 • Een criminele handeling vormt of daartoe aanzet of in strijd is met het toepasselijke recht;
 • Inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten van een ander;
 • Van een andere persoon of entiteit afkomstig lijkt te zijn of een misleidende voorstelling geeft van je relatie met een persoon of entiteit;
 • Ongevraagde promoties, reclame of aanbiedingen bevat; of
 • Virussen, spyware, malware, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden bevat.

Jamf controleert Gebruikersinhoud niet voordat die wordt geplaatst. Jamf is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Gebruikersinhoud of andere inhoud van derden die op deze Website wordt weergegeven of via links op deze Website toegankelijk is. Jamf behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud zonder bericht op enig moment en om welke reden dan ook te verwijderen. Je erkent dat Gebruikersinhoud en eventuele andere inhoud of opvattingen van derden niet door Jamf worden onderschreven en dat Jamf daar geen controle over heeft.

Door Gebruikersinhoud te plaatsen, verleen je Jamf een eeuwigdurend, wereldwijd, vergoedingsvrij, onherroepelijk, niet-exclusief recht en eenzelfde licentie om de Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te verspreiden en daar afgeleide werken van te maken en om Gebruikersinhoud op te nemen in materiaal, media of technologie, ongeacht of die nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, zonder een vergoeding aan jou verschuldigd te zijn.

Indiening van functieverzoeken
Je kunt suggesties, aanbevelingen, ideeën en terugkoppeling met betrekking tot Jamf-software, -producten en -diensten ("Functieverzoeken") via Jamf Nation bij Jamf indienen. Door Gebruikersinhoud te plaatsen die een Functieverzoek bevat, of door een Functieverzoek via Jamf Nation in te dienen, stem je ermee in dat het Functieverzoek en de daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten het eigendom van Jamf worden zonder dat Jamf daarvoor een vergoedingsverplichting of andere verplichting jegens jou krijgt. Je stemt er ook mee in dat Jamf het Functieverzoek op elke gewenste wijze kan gebruiken, waaronder voor het ontwikkelen van producten of diensten waarin het Functieverzoek is opgenomen en het maken van afgeleide werken daarvan. Jamf is niet verplicht om de indiening van je Functieverzoek vertrouwelijk te houden; evenmin is Jamf verplicht om het Functieverzoek daadwerkelijk te beoordelen of om het aan producten of diensten toe te voegen.

Copyrightvermelding DMCA

Jamf heeft bij het Amerikaanse Auteursrechtbureau ("U.S. Copyright Office") een gemachtigde ("Copyright Agent") ingeschreven zoals vermeld in Titel II van de Amerikaanse wet inzake het auteursrecht voor het digitale millennium (Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C.A., artikel 512) ("DMCA"). Als jij van mening bent dat inhoud die op deze Website wordt aangetroffen, inbreuk maakt op jouw auteursrechtelijk beschermde werk, verzoeken je ons daarvan in kennis te stellen. Na behoorlijke en volledige kennisgeving van een beweerde inbreuk op het auteursrecht zal Jamf de desbetreffende inhoud verwijderen of de toegang daartoe blokkeren, de persoon die de inhoud heeft geplaatst daarover inlichten en stappen ondernemen zoals bepaald in Titel II van de DMCA. Je kunt alle kennisgevingen van beweerde inbreuken op het auteursrecht sturen naar:

Copyright Agent

Jamf Software LLC

100 Washington Ave., S.

Suite 1100

Minneapolis, MN 55401
Verenigde Staten

+1 612-605-6625

legal@jamf.com

Intellectuele eigendom
Alle content op de site is eigendom van Jamf of diens licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht en wetgeving inzake intellectuele eigendom. Alle namen, merken of logo’s van derden op de site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Content, handelsnamen, merknamen en logo’s van Jamf mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jamf. Informatie over de naleving van de ‘virtual patent marking’ in verschillende rechtsgebieden door Jamf is [HIER] te vinden.

Privacy

Op je gebruik van deze Website is het Privacybeleid van Jamf van toepassing. Lees het Privacybeleid om te zien wat onze privacypraktijken zijn en hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken die we via de Website verzamelen.

Garantieafwijzing

Jamf biedt deze Website aan zoals die is en wanneer die beschikbaar is. Wij geven geen garanties of verklaringen af ten aanzien van de inhoud op deze Website of de werking van deze Website, daaronder begrepen garanties dat de inhoud op deze Website foutvrij zal zijn, dat gebreken zullen worden verholpen en dat er ononderbroken toegang tot de Website zal zijn. Jamf garandeert niet dat de Website aan jouw specifieke behoeften zal voldoen. De inhoud op de Website kan zonder bericht worden gewijzigd. Voor zover bij het toepasselijke recht is toegestaan, wijst Jamf alle uitdrukkelijke en impliciete garanties, daaronder begrepen garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, af. Jamf geeft geen garanties ten aanzien van de Gebruikersinhoud of andere inhoud die door derden wordt geplaatst en wijst alle aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van derden in verband met jouw gebruik van de Website af. Je gebruik van de Website is voor eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Jamf en haar rechtsopvolgers of cessionarissen zijn in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, verband houdend met of voortvloeiend uit je gebruik van de Website, daaronder begrepen schade aan je computer, verlies van gegevens, verloren tijd, directe, indirecte, gevolg- of bijkomende schade en buitengewone of punitieve schadevergoedingen.

Vrijwaring
Je stemt ermee in om Jamf en haar bestuurders, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, opvolgers en cessionarissen te vrijwaren tegen alle aanspraken, verliezen, onkosten, schade en kosten, daaronder begrepen in redelijkheid gemaakte juridische kosten, die door derden worden aangevoerd en voortvloeien uit je gebruik van de Website of een door jou begane overtreding van deze Voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Deze Voorwaarden worden geregeerd door het recht van de staat Minnesota (Verenigde Staten). Je stemt in met de exclusieve bevoegdheid van de staats- en federale rechtbanken van Minneapolis in Minnesota. Je stemt ermee in om afstand te doen van alle weren en bezwaren tegen die bevoegdheid en dat rechtsgebied.

Beëindiging
Je erkent dat het Jamf te allen tijde vrij staat om je toegang tot deze Website te beëindigen. Als we jouw toegang tot de Website beëindigen, is Jamf niet jegens jou of derden aansprakelijk. Als je bezwaar hebt tegen de bepalingen in deze Voorwaarden, of tegen latere aanpassingen daarvan, heb je geen andere mogelijkheid dan om deze Website niet meer te gebruiken.

Jamf-klanten
Als je op dit moment een Jamf-klant bent, geldt voor je gebruik van onze software en diensten een afzonderlijke overeenkomst. Neem contact op met de gebruikelijke Jamf-vertegenwoordiger als je vragen over je overeenkomst hebt.

Klanten in het onderwijs: Om onderwijskorting te krijgen op je aanschaf van Jamf-software en/of -diensten, moet je die software en/of diensten aanschaffen namens een onderwijsinstelling die een volledig onderwijsprogramma aanbiedt dat met een diploma of graad wordt afgesloten. Onder onderwijsinstellingen worden onder andere colleges, universiteiten en basis- en middelbare scholen verstaan. Bij de aankoop moet je de naam en het e-mailadres van je onderwijsinstelling opgeven. Jamf behoudt zich het recht voor om bestellingen te controleren en te annuleren als je niet aan deze kortingsvoorwaarden voor het onderwijs voldoet.

Contact

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, jouw gebruik van de Website of iets anders, kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen in Voorwaarden

Jamf behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te actualiseren of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden worden hier geplaatst. Als je de Website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben geplaatst, geef je daarmee aan dat je akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.

Laatst bijgewerkt: januari 2020